Game Design And Programming

طراحی و برنامه نویسی بازی

مواردی که آموزش داده می شود:
-مراحل تولید بخش ھنری یک بازی سه بعدی
-طراحی یک کارکتر دو بعدی
-مراحل تبدیل کارکتر دو بعدی به سه بعدی
-استخوان بندی شخصیت و آماده سازی برای انیمیت
-انیمیت شخصیت سه بعدی در مکس
-طراحی جلوه ھای ویژه برای شخصیت سه بعدی در یونیتی

پیشنیازات این کارگاه:
-طراحی
-درک سه بعدی
-آشنایی اولیه با نرم افزارھای فتوشاپ، مکس، زیبراش

نیازمندی های کلاس:
-اختیاری: ھمراه داشتن سیستم ھمراه با نرم افزار ھای ذکر شده برای آشنایی بیشتر با مباحث کلاس

خرید بلیت ورکشاپ